top of page

חידוש חברות בעמותה

אני החתום/חתומה מטה, מבקש/ת לחדש את חברותי בעמותת דבוראות בת קיימא

תקנון העמותה ומטרותיה ידועים לי (תקנון העמותהמטרות העמותה)

חבר מן המניין בעמותה הוא כל אדם שמלאו לו 18 שנה, המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים על כל הקבוע בתקנונה ומשלם בקביעות דמי חבר. חברות בעמותה מקנה הנחה מעלות ההשתתפות באירועים, קורסים ומפגשים שהעמותה תקיים. חבר העמותה יקבל את פרסומיה ויוכל להשתתף באספות הכלליות שלה, יהיה זכאי להצביע ולהיבחר למוסדות העמותה.

דמי חבר בשנת 2022 (עד 31.12.2022): 200 ₪.
bottom of page