top of page

טופס הרשמה לחברות בעמותה

אני החתום/חתומה מטה, מבקש/ת להצטרף לעמותת דבוראות בת קיימא

תקנון העמותה ומטרותיה ידועים לי (תקנון העמותהמטרות העמותה)

חבר מן המניין בעמותה הוא כל אדם שמלאו לו 18 שנה, המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים על כל הקבוע בתקנונה ומשלם בקביעות דמי חבר. חברות בעמותה מקנה הנחה מעלות ההשתתפות באירועים, קורסים ומפגשים שהעמותה תקיים. חבר העמותה יקבל את פרסומיה ויוכל להשתתף באספות הכלליות שלה, יהיה זכאי להצביע ולהיבחר למוסדות העמותה.

דמי חבר לשנת 2024 (עד 31.12.2024): 70 ₪.

הרשמה לעמותה כחבר\ה

בנוסף - נשמח לדעת עוד כמה דברים, אם מתאים לך לספר קצת על עצמך

כמעט סיימנו, אחרי הלחיצה הבאה תועבר/י לתשלום דמי חבר בעמותה

עמותת דבוראות בת קיימא פתוחה לכל אדם, ואינה מפלה איש מטעמי גזע, דת, לאום, מין, מגדר, העדפה מינית, או השקפה פוליטית. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר או עמית העמותה, או אי קבלתו, נתונה בידי הועד. במקרה והועד יסרב לקבל את המבקש, הוא רשאי לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

הרשמה כחבר
bottom of page